☰ Menu
CIE kartuzy

Niedziela 20.01.2019

zaawansowane

OrganizacjaOśrodka

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, któremu funkcję powierza Zarząd Powiatu Kartuskiego. Dyrektor Ośrodka jest jednocześnie dyrektorem Centrum Imicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.
2. Odpowiednio do potrzeb w Ośrodku mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze.
3. W Ośrodku do organizowania i prowadzenia działalności statutowej mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele konsultanci
2) specjaliści
3) nauczyciele - doradcy
4) nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze i dokumentaliści

4. Na stanowisku nauczyciela - konsultanta może być zatrudniony edukator lub inny nauczyciel, posiadający co najmniej 5 — letni staż pracy pedagogicznej oraz stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
5. Na stanowisku specjalisty może być zatrudniona osoba w wykształceniem wyższym posiadająca kompetencje niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka.
6. Na stanowisku nauczyciela - doradcy może być zatrudniony nauczyciel spełniający warunki określone w art. 18 ust 2 statutu, którego kandydaturę wyłoniono zgodnie z procedurą o jakiej stanowi rozdział V statutu Ośrodka.
7. Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, bibliotekarza i dokumentalisty oraz zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy.
8. Do obsługi administracyjnej Ośrodka dyrektor może zatrudnić pracowników:

1) ekonomicznych;
2) technicznych;
3) administracji i obsługi
dla których zasady zatrudniania i zakres obowiązków określają odrębne przepisy.

9. Nauczyciele doradcy metodyczni stanowią zespół międzyprzedmiotowy wspólnie rozwiązujący problemy dla zaspokojenia specyficznych potrzeb nauczycieli powiatu. Szczegółowy zakres zadań zespołów określa regulamin organizacyjny Ośrodka, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. W Kartuzach
10. Organizację Ośrodka na dany rok, ilość etatów oraz zakres zadań opracowuje dyrektor Ośrodka w porozumieniu z kierownikiem biblioteki pedagogicznej a zatwierdza Zarząd Powiatu.
11. Zmiany w organizacji dokonuje dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Kartuskiego.

Zadania dyrektora Ośrodka

 

1. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za planowanie oraz realizację statutowych zadań placówki, a w szczególności za działalność finansową oraz współpracę z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi powiatu i Województwa Pomorskiego oraz dyrektorami szkół w gminach powiatu kartuskiego.
3. Dyrektor Ośrodka przygotowuje roczny plan pracy na kolejny rok szkolny, dotyczący realizacji zadań, o których mowa w art. 10 i 11 oraz przedstawia go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu, w terminie do 31 maja.
4. Dyrektor przedkłada Zarządowi Powiatu sprawozdanie z wykonania planu pracy za miniony rok szkolny w terminie do 30 września.
5. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami pedagogicznymi zatrudnionymi w placówce,
3) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
4) zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych zagadnieniach oświatowych, edukacyjnych,
5) organizację sieci doradców metodycznych w powiecie kartuskim,
6) planowanie, koordynowanie, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i opiniowanie działalności doradców oraz wyników ich pracy,
7) kontrola prawidłowości funkcjonowania form dokształcania i doskonalenia,
8) koordynowanie działalności planistycznej i sprawozdawczej Ośrodka w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli,
9) podejmowanie inicjatyw środowiska nauczycielskiego w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozwoju szkół powiatu kartuskiego,
10) koordynowanie pracy nauczycieli - doradców.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Rychert
(2003-07-06 20:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rychert
(2010-10-04 09:44:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X