☰ Menu
CIE kartuzy

Niedziela 20.01.2019

zaawansowane

Kompetencje

Przedmiotem działalności Cenrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach jest organizacja i prowadzenie kształcenia ustawicznego nauczycieli.Cele i zadania Ośrodka stanowią wypadkową celów i zadań realizowanych przez placówkę doskonalenia nauczycieli , bibliotekę pedagogiczną, ośrodek zajęć pozalekcyjnych  do których należą:

 

1) badanie potrzeb, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej, a także tworzenie warsztatu informatycznego oraz warunków do samokształcenia i samorozwoju wszystkich pracowników oświaty powiatu kartuskiego w oparciu o zbiory biblioteki pedagogicznej i zasoby Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach,

2) realizowanie wysokiej jakości kształcenia ustawicznego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Do zadań Centrum Inicjatyw Edukacyjnych  w Kartuzach należy:

 

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie wspierania rozwoju szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół oraz placówek,

2) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej między innymi przez działalność medioteki wraz z centrum informatycznym, przy współpracy z biblioteką pedagogiczną,

3) przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań,

4) organizowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie pedagogiczne - metodycznym i specjalistycznym (kierunkowym) oraz doskonalenie kadry kierowniczej i pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny,

5) przygotowanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,

6) prowadzenie we współpracy ze szkołami wyższymi kursów kwalifikacyjnych, o których mowa w przepisach szczegółowych,

7) przygotowanie nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych placówek do wdrażania reformy oświatowej na wszystkich jej etapach,

8) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi,

9) współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, samorządami lokalnymi w opracowaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia,

10) organizowanie doradztwa metodycznego oraz sprawowanie opieki metodycznej nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę,

11) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, Kuratorium Oświaty oraz szkołam wyższymi w celu opracowywania materiałów dotyczących wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów.

12) współpraca z regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowe - wychowawczymi, muzeami, izbami tradycji, uniwersytetem ludowym itp.,

13) współpraca z innymi powiatami w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych, opracowywania regionalnej polityki oświatowej, wypracowania wspólnych standardów edukacyjnych, doskonalenie zgodnie z zapotrzebowaniami środowiskowymi,

14) upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami masowego przekazu, regionalnymi wydawnictwami,

15) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami oraz organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami,

16) koordynowanie doskonalenia nauczycieli z udziałem partnerów zagranicznych,

17) pomoc w planowaniu i realizowaniu zamierzeń związanych ze ścieżką awansu,

18) doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą,

19)realizacja założeń polityki oświatowej w powiecie,

20) stworzenie, przygotowanie i opracowanie mateńałów edukacyjnych dla nauczycieli wiążących praktykę szkolną z regionem, jego wartością i zasobami,

21) organizacja sieci doradców w powiecie dostosowanej do potrzeb i zadań związanych z wprowadzaniem zmian w oświacie,

22) realizowanie szkoleń małych grup w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym, rozwiązywaniem aktualnych problemów dotyczących metody współpracy z rodzicami, pozyskiwania sojuszników,

- współpraca nad rozwijaniem samorządności szkolnej,

- organizowanie konferencji, warsztatów edukacyjnych, współpracy z innymi ośrodkami, zespołami,

- wypracowanie standardów programów wychowawczych oraz projektów samorządów szkolnych,

- wdrażanie nowych programów, monitorowanie realizacji, wspieranie twórczych nauczycieli.

23) współpraca z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Rychert
(2003-07-08 13:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rychert
(2011-02-18 09:46:13)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X